กรมวิทย์ฯ เปิดห้องปฏิบัติการ 15 แห่ง

กรมวิทย์ฯ เปิดห้องปฏิบัติการ 15 แห่ง ตรวจ-วิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด

 

สุขภาพ

 

กรมวิทย์ฯ เปิดสถิติเมาแล้วขับผลการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด เกินกฎหมายกำหนดคิดเป็นร้อยละ 51 พร้อมเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด ห้องปฏิบัติการ 15 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

เพื่อสนับสนุนการป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด โดยสถานพยาบาลและสถานีตำรวจในพื้นที่สามารถส่งตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ที่ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง (เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ สระบุรี สมุทรสงคราม ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา และตรัง)

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การตรวจวิเคราะห์จะทำด้วยเครื่อง Gas Chromatography (Headspace GC-FID) ซึ่งให้ผล ที่เที่ยงตรงและแม่นยำ และได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO/IEC 17025 ทราบผลภายใน 7-10 วันทำการ หรือในกรณีช่วงเทศกาลสามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลภายใน 24 ชั่วโมง

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยข้อมูลผลการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) มีตัวอย่างที่ส่งตรวจจำนวนทั้งสิ้น 8,962 ตัวอย่าง แยกเป็น เพศชาย 7,841 ราย หญิง 1,117 ราย และไม่ระบุเพศ 4 ราย

More From Author